• Ważne informacje RTWS Tyczyn w 2024 roku

  Ważne informacje RTWS Tyczyn

  OGŁOSZENIE

   

  HARMONOGRAM ZAWODÓW WEDKARSKICH RTWS NA 2024r.

  Rozpoczęcie sezonu wędkarskiego 2024

  04.05.2024
  13.00 -  zbiórka na stawach
  gruntowe - (jedna wędka)

  Zawody dla dzieci- :”PIKNIK RODZINNY”„DZIEŃ DZIECKA”

  02.06.2024r.
  9. 00 – zbiórka na stawach
  Spławik -(jedna wędka)

  Zawody spławikowe o puchar stowarzyszenia
  29.06.2024
  14.00 -  zbiórka na stawach
  Spławikowe - (jedna wędka)

   
  Zawody o puchar Prezesa RTWS zrzeszonych i nie zrzeszonych członków

   27.07.2024r
  9.00 -  zbiórka na stawach
  Gruntowe - (jedna wędka)Wpisowe będzie podane przy zapisywaniu  (zapisy będą przyjmowane od 15.07.2024r do 22.07.2024r numer telefonu do zapisywania  będzie podany na naszej stronie  - liczba miejsc będzie  ograniczona do 40 osób) będziemy wędkować na 2,3,4 stawie. Regulamin zawodów będzie podany w późniejszym terminie.

  Zawody gruntowe nocne drużynowe

  03.08.2024
  19.00 -  zbiórka na stawach
  Gruntowe( wędkujemy od godz. 20.00 do 5.00)

  Zawody spławikowe
  07.09.2024
  12.00 -  zbiórka na stawach
  Spławikowe na jedną wędkę

  Zawody spinningowe na zakończenie sezonu wędkarskiego 2024
  19.10.2024
  12.00- zbiórka na stawach
  Spinningowe na wszystkich stawach

  INFORMACJE O WYKUPIENIU LICENCJI DLA NIE ZRZESZONYCH 

  Od dnia 01.03.2024r. do odwołania w kwestiach zakupu licencji na wędkowanie na stawach RTWS Tyczyn proszę dzwonić pod podane numery: 602-187-162, 784-845-445 

  REGULAMIN ŁOWISKA

  DLA NIEZRZESZONYCH CZŁONKÓW REGIONALNEGO TOWARZYSTWA  WĘDKARSKIEGO W TYCZYNIE, WĘDKOWANIE SPORTOWE.

  Po przybyciu na łowisko każdy wędkarz zobowiązany jest zadzwonić pod numer telefonu (784-845-445 lub 602-187-162) celem wykupienia licencji.

  OPŁATY:
  - licencja jednodniowa dla wędkarstwa sportowego (grunt, spławik) na 2 wędki -30 zł (osoba dorosła)

  - licencja jednodniowa dla wędkarstwa sportowego (grunt, spławik) na 1 wędkę -10 zł (dziecko do 16 roku życia)

  - licencja jednodniowa dla wędkarstwa sportowego spinning -30 zł (osoba dorosła)

  - licencja jednodniowa dla wędkarstwa sportowego spinning -10 zł (dziecko do 16 roku życia)

  OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCYCH NA WYKUPIONĄ LICENCJĘ:

  - po złowieniu ryby należy ją  niezwłocznie wypuścić do tego samego stawu z zachowaniem należytej staranności w sposób nie pogarszający znacząco jej kondycji zdrowotnej.

  - w czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem użytkownika.

  - każdy wędkarz na łowisku zobowiązany jest do posiadania przyrządu do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb oraz podbieraka.

  - ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

  - Każdy wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem wędkowania. Jest również zobowiązany wysprzątać swoje stanowisko wędkarskie zarówno przed rozpoczęciem jak i po zakończeniu wędkowania, a śmieci zabrać ze sobą z łowiska.

  NA ŁOWISKU ZABRANIA SIĘ:

  a)    zabierania jakichkolwiek ryb z łowiska

  b)    przetrzymywania złowionych ryb w siatkach lub workach karpiowych,

  c)    spożywania napojów alkoholowych zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

  e) parkowania pojazdów w innych miejscach niż na parkingach oznaczonych znakiem ,,P’’,

  Na stawie Nr 2 i 3 w 2024 roku wędkujemy tylko sposobem sportowym(bez zabierania złowionych ryb)  

   

   

 • Ważne informacje.

  OGŁOSZENIE

  Zarząd RTWS Tyczyn informuje, że dzieci do 16 roku życia wędkujące na stawach, powinny być pod stałą opieką osoby dorosłej, która posiada kartę wędkarską, ma wykupioną licencję. Za niedostosowanie się do powyższych ustaleń Zarząd RTWS nie bierze odpowiedzialności w razie jakiegoś zdarzenia lub wypadku.

       Prezes

  RTWS Tyczyn.

   

 • Aktualne opłaty

  Na rok 2024 ustalono następujące składki dla członków RTWS:

  - składka członkowska - 200 zł.
  - kaucja zwrotna czynowa - 120 zł
  - wpisowe - 140 zł (nowo wstępujący)
  - legitymacja - 10 zł (nowo wstępujący)
  - członkowie kandydaci (14-18 lat) - 50%

  Opłatę należy dokonać do 15.04.2024r

 • Wędkarzy obowiązuje karta wędkarska!

  Przypominamy wszystkim wędkującym, że na stawach RTWS obowiązuje posiadanie przy sobie karty wędkarskiej - zarówno przez członków stowarzyszenia jak i osoby wędkujące na podstawie wykupionej licencji. Wędkowanie bez karty wędkarskiej grozi mandatem pieniężnym. Wszystkich chętnych, którzy chcą wstąpić do PZW i wyrobić sobie kartę wędkarską zapraszamy do kontaktu z kołem wędkarskim Strug w Tyczynie.

Statut RTWS "STRUG"

ROZDZIAŁ  I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Regionalne Towarzystwo Wędkarskie „Strug” (RTW „Strug”) zwane dalej Towarzystwem.
 2. Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym Towarzystwem o celach niezarobkowych.

§ 2

 1. Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą miasto Tyczyn. Dla właściwego realizowania swych celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji wędkarskich oraz organizacji o podobnym celu działania.
 3. Towarzystwo posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z  2001 nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 4. Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

 

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§ 3

 1. Celem działania Towarzystwa jest:
  a) Propagowanie i kontynuacja tradycji wędkarstwa sportowego i etyki wędkarskiej.
  b) Ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego.
  c) Prowadzenie działalności edukacyjnej dla młodzieży.
  d) Pozyskiwanie terenów wędkarskich i prowadzenie gospodarki rybacko-wędkarskiej.
  e) Ochrona wód i zapobieganie kłusownictwu.
  f) Współpraca z innymi Towarzystwami i Organizacjami Wędkarskimi w kraju i za granicą.
  g) Współpraca z administracją państwową i samorządową w sprawach dotyczących działalności Towarzystwa.

 

ROZDZIAŁ III
Władze Towarzystwa

§ 4

 1. Organami Towarzystwa są:
  a) Walne Zebranie Członków.
  b) Zarząd.
  c) Komisja Rewizyjna.
 2. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego  Zarządu lub Komisji Rewizyjnej  w czasie kadencji, uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 
 3. Organy Towarzystwa podejmują uchwały w sprawach osobowych w głosowaniu tajnym

§ 5

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
  Zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku, w terminie do końca marca.
  Zarząd Towarzystwa obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie na pisemne żądanie:
  - Komisji Rewizyjnej;
  - Co najmniej 1/5 członków Towarzystwa.
  Nadzwyczajne Walne Zebranie winno się odbyć w terminie 4 -ech tygodni od dnia złożenia żądania. Jeżeli Zarząd w tym terminie nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, to zwołuje je Komisja Rewizyjna.
 2. Członkowie zwyczajni biorą udział w Walnym Zebraniu wyłącznie osobiście i każdy członek ma obowiązek na żądanie Zarządu wykazać się legitymacją członkowską z opłaconą składką.
 3. Członkowie nadzwyczajni i zaproszeni goście uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
 4. Walne Zebranie jest władne podejmować prawomocne uchwały, jeżeli w jego obradach bierze udział co najmniej 50% członków korzystających z pełni praw członkowskich.
 5. Zarząd wyznaczając termin zebrania może postanowić o wyznaczeniu drugiego terminu, na wypadek gdyby w pierwszym terminie Zebranie nie doszło do skutku       z uwagi na brak wymaganego w ust. 4 quorum. W drugim terminie quorum niezbędne dla prawomocności obrad stanowią przybyli na obrady pełnoprawni członkowie.
 6. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należy:
  a) Uchwalanie programu działania Towarzystwa.
  b) Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  c) Uchwalanie liczebności organów Towarzystwa.
  d) Uchwalanie zmian statutu.
  e) Rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu.
  f) Uchwalanie, na wniosek Zarządu, wysokości składki członkowskiej, wysokości wpisowego oraz nadzwyczajnych składek okolicznościowych. Składka członkowska zachowuje ważność do następnego Walnego Zgromadzenia.
  g) Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium członkom Zarządu. Członek Zarządu, który nie otrzymał absolutorium, może być odwołany z Zarządu w głosowaniu.
  h) Odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  i) Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych organizacji wędkarskich i innych o podobnym celu działania.
  j) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, wyboru Komisji Likwidacyjnej i przeznaczeniu majątku Towarzystwa.
  k) Określanie wysokości zobowiązań finansowych do zaciągania których uprawniony jest Zarząd Towarzystwa.
  l)Wybór członków do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
  m) Nakładanie na członków Towarzystwa obowiązku wykonywania pracy osobistej lub wniesienia za to ekwiwalentu pieniężnego.
 7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów jego uczestników. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady, za wyjątkiem głosowań przeprowadzanych w trybie głosowania tajnego.
 8.  Głosowanie nad  sprawami porządku dziennego wyjątkiem spraw osobowych, odbywa się jawnie, chyba, że 1/3 członków Walnego Zgromadzenia postawi umotywowane żądanie tajności głosowania i wniosek ten uzyska większość głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
 9. Uchwały w sprawie uchwalenia lub zmiany Statutu oraz rozwiązania Towarzystwa wymagają 3/4 głosów uczestników Zgromadzenia.
 10. Walne Zebranie Członków Towarzystwa podejmuje uchwały jedynie w sprawach podanych członkom w porządku obrad.
  Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 6

 1. Zarząd składa się z:
  - Prezesa
  - Wiceprezesa
  - Sekretarza
  - Skarbnika
  - 3 do 5 członków Zarządu
  Zarząd ukonstytuuje się spośród kandydatów wybranych przez Walne Zebranie w czasie przerw w trakcie obrad. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Funkcje Prezesa i Wiceprezesa można sprawować nie dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje.   
 2. Do zakresu działania Zarządu należy:
  a) Realizowanie celów i zadań Towarzystwa określonych w Statucie oraz uchwałach Walnego Zebrania Członków.
  b) Reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz w osobach Prezesa, Wiceprezesa lub Skarbnika.
  c)Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składanie oświadczeń woli wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.
  d) W sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, wymienionych w pkt. b, działających łącznie.
  e) Zwoływania Walnego Zebrania Członków oraz powiadamianie wszystkich członków na 14 dni naprzód.
  f) Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
  g) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa.
  h) Utrzymywanie bezpośredniego, bieżącego kontaktu z członkami Towarzystwa poprzez:
  - zbieranie wniosków, uwag i stanowisk;
  - przekazywanie informacji o pracach Zarządu Towarzystwa.
  i) Przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków.
  j) Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Towarzystwa.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku ich równości decyduje głos Prezesa lub Wiceprezesa, gdy Prezes jest nieobecny za wyjątkiem spraw, dla których wymagana jest statutem większość kwalifikowana. Dla ważności posiedzenia Zarządu konieczna jest obecność zwykłej większości członków Zarządu, łącznie z Prezesem lub Wiceprezesem, gdy Prezes jest nieobecny.
 4. Do realizowania zadań statutowych Zarząd może zatrudnić pracowników, pod warunkiem posiadania stosownych środków.
 5. Zarząd upoważniony jest do podejmowania zobowiązań finansowych w wysokości określonej i zatwierdzonej przez Walne Zebranie.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 7

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa, wybieranym  na okres jednej kadencji trwającej cztery lata.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z:przewodniczącego i dwóch członków.  Konstytuuje się spośród kandydatów wybranych przez Walne zebranie w terminie do dwóch tygodni od dnia wyborów o czym powiadamia Zarząd.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna  przyjmuje wewnętrzne plany kontroli.
 4. Zadaniem Komisji jest kontrola merytorycznej i finansowej działalności Zarządu.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Towarzystwa ani pracownikami.
 6. Komisja Rewizyjna przedstawia na dorocznym Walnym Zebraniu sprawozdanie ze swych czynności i wypowiada się w kwestii udzielenia Zarządowi absolutorium.
 7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w pracach Zarządu z głosem doradczym.

 

ROZDZIAŁ IV
Członkowie Towarzystwa – ich prawa i obowiązki

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, posiadająca kartę wędkarską, mająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem nadzwyczajnym może zostać dowolna osoba prawna, która podpisze stosowną deklarację opracowaną przez Zarząd Towarzystwa.
 3. Członek nadzwyczajny, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w art. 7 pkt. 7 c - g.
 4. Członkowie nadzwyczajni, mogą na podstawie osobnego porozumienia, uzyskać prawo dla swych członków do wędkowania na łowiskach Towarzystwa.
 5. Członkiem uczestnikiem może zostać osoba niepełnoletnia, posiadająca kartę wędkarską. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą być członkami młodzieżowymi  Towarzystwa za pisemną zgodą przedstawicieli prawnych, nabywają oni wówczas prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, członek kandydat , należący do Towarzystwa  korzysta z biernego  prawa wyborczego. Członek młodzieżowy, zostaje członkiem kandydatem po ukończeniu 16 roku życia, a następnie zwyczajnym po osiągnięciu pełnoletniości.
 6. Kandydatów na członków przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji podpisanej przez zainteresowanego i dwóch członków wprowadzających. Decyzja o przyjęciu do Towarzystwa zapada na posiedzeniu Zarządu w trybie głosowania tajnego większością 2/3 głosów członków Zarządu obecnych na tym posiedzeniu. Głosy wstrzymujące się traktowane są jako głosy przeciw. Przyjęty w ten sposób nowy członek uzyskuje swe statutowe prawa po wpłaceniu opłaty wpisowej, odbyciu miesięcznego okresu próbnego, a następnie wniesienia rocznej składki członkowskiej.
 7. Członek Towarzystwa ma prawo do:
  a) Czynnego i biernego prawa wyborczego.
  b) Wędkowania na łowiskach Towarzystwa. Członkowie młodzieżowi mogą wędkować tylko pod opieką członka zwyczajnego, na zasadach określonych w regulaminie łowiska.
  c) Korzystania z ulg i udogodnień stwarzanych przez Towarzystwo.
  d) Uczestniczenia w pracach Towarzystwa.
  e) Zgłaszania do organów Towarzystwa wniosków dotyczących jego działalności.
  f) Pisemnego wystąpienia do Zarządu o czasowe zawieszenie w prawach i obowiązkach członka.
  g) Odwołania się od decyzji Zarządu do najbliższego Walnego Zebrania Członków w sprawie wykluczenia z Towarzystwa.
 8. Członek Towarzystwa zobowiązany jest do:
  a) Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Towarzystwa.
  b) Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
  c) Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie.
 9. Utrata członkostwa Towarzystwa następuje w wyniku:
  a) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności zgłoszonej na piśmie Zarządowi do 31 grudnia każdego roku, po uprzednim uregulowaniu ewentualnych zobowiązań finansowych wobec Towarzystwa.
  b) Śmierci.
  c) Likwidacji lub utraty osobowości prawnej, w przypadku członków nadzwyczajnych.
  d) Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego nieopłacenia składek członkowskich lub innych zobowiązań w wyznaczonym terminie.
  e) Wykluczenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, a w szczególności:
  - nieprzestrzeganie postanowień uchwał i regulaminów;
  - działania na szkodę Towarzystwa;
  - naruszenia Ustawy o Rybołówstwie.
 10. Uchwałę w sprawie skreślenia z listy członków podejmuje Zarząd. Od uchwały w sprawie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

 

ROZDZIAL V
Majątek i fundusze

§ 9

 1. Majątek i fundusze Towarzystwa pochodzą z:
  a) Składek członkowskich.
  b) Darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej.
  c) Dotacji.
  d) Inne dochody z własnej działalności.
 2. Majątek i fundusze Towarzystwa służą do realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków, za wyjątkiem o którym mowa w  §10. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa
 3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić w drodze uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przy obecności co najmniej 50% pełnoprawnych członków Towarzystwa, większością nie mniejszą niż 3/4 głosów uczestników Zebrania obecnych w pierwszym terminie.
  W drugim terminie bez względu na ilość członków Towarzystwa obecnych na Walnym Zebraniu Członków większością 3/4 głosów.
 2. Warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zebranie sprawy rozwiązania Towarzystwa jest pisemne zawiadomienie członków o terminie i przedmiocie Zebrania` na 30 dni naprzód.
 3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku oraz powołuje Komisję Likwidacyjną.
 4. Majątek Towarzystwa może być rozdzielony pomiędzy członków Towarzystwa.
 • Jak wykupić licencję?

  Zapraszamy wszystkich wędkarzy niezrzeszonych w RTWS na nasze łowisko.

 • Czy wiesz że...

  ...od lat organizujemy zawody z okazji Dnia Dziecka?

 • Czy widziałeś....

  ...nasze stawy z lotu ptaka?

Script logo   StudioStrona.pl